18195412
EN
Přihlášení Cookies

HF-Biz s.r.o.

Zpracování geografických dat

Z našeho e-shopu

eÚP - Územní plány

Zveřejnění územního plánu na webu

eUP

e-ÚP je mapová webová aplikace, která umožňuje snadné a uživatelsky přívětivé zobrazení územního plánu na webu Mezi datové vrstvy je zahrnut hlavní výkres konceptu územního plánu, který může být rozdělený do několika tematických vrstev. Jako referenční data je možné zobrazit orientační mapu města, katastrální mapu nebo ortofoto připojené přes webovou službu WMS. Nad těmito základními vrstvami je možné zobrazit další informační vrstvy konceptu územního plánu, jako jsou územní studie, veřejně prospěšné stavby a další.

Aplikace e-ÚP je nabízena formou služby a podle rozsahu dostupných funkcí je nabízena ve variantách BASIC a EXTRA. Internetová služba e-ÚP zpracovaná pro město Šumperk pod názvem “Koncept územního plánu” vyhrála v soutěži Zlatý erb krajské kolo a v celostátním kole byla ohodnocena jako druhá nejlepší elektronická služba.

str1 obr1 2str1 obr2 2

e-ÚP BASIC
Dostupné vrstvy

Varianta BASIC je určena pro zpřístupnění územních plánů a souvisejících informací veřejnosti v podobě mapové aplikace, přičemž hlavní důraz je kladen na přehlednost a co nejjednodušší ovládání aplikace. Velkou výhodou je naprosto věrné zobrazení výkresů územního plánu, včetně kresby všech značek.

Varianta BASIC obsahuje 3 základní vrstvy:

  • hlavní výkres územního plánu,
  • WMS katastrální mapy (poskytovatel ČUZK),
  • WMS ortofota (poskytovatel Cenia)

Dále obsahuje jednu volitelnou překryvnou vrstvu (VPS - Veřejně prospěšné stavby), kterou je možné zobrazit nad kteroukoliv ze základních vrstev.

str2 obr1str2 obr2str2 obr3

e-ÚP BASIC
map-mail

Významným prvkem aplikace je možnost interaktivního kontaktu uživatele s odborem územního plánování příslušného úřadu. V případě, že uživateli nepostačuje informace z webové aplikace a potřebuje její určité zpřesnění nebo rozšíření, má možnost zájmové místo označit a přímo z této aplikace poslat email s žádostí o upřesnění informace.

str3 obr1, obrázek se otevře v novém okně

str3 obr2, obrázek se otevře v novém okně

str3 obr3, obrázek se otevře v novém okně

Odpovědnému pracovníkovi příslušného úřadu je tento email doručen včetně URL odkazu. Kliknutím na odkaz se zobrazí uživatelem označená plocha včetně měřítka a aktuálně zapnutých vrstev tak, jak je měl uživatel nastavené v okamžiku zadání dotazu. Tento systém ušetří občanům osobní návštěvu úřadu a úředníkovi odpovědnému za územní plánování upřesní účel emailového dotazu.

e-ÚP BASIC
vyhledání adres

Aplikace e-ÚP BASIC umožňuje rychlou lokalizaci v mapě pomocí vyhledávání adresy. Po zadání úplné nebo i jen částečné adresy (např. pouze ulice) aplikace zobrazí výpis nalezených hodnot a označí odpovídající výsledky v mapě.

str4 obr1, obrázek se otevře v novém okně

e-ÚP EXTRA
vyhledání parcel

Varianta e-ÚP EXTRA umožňuje uživatelům vyhledávat kromě adres také jednotlivé parcely. Po zadání čísla parcely (včetně lomítka) aplikace zobrazí výpis nalezených hodnot a označí odpovídající výsledky v mapě.

str4 obr2, obrázek se otevře v novém okně

e-ÚP EXTRA
propojení grafické a popisné části ÚP

Propojení grafické a popisné části územního plánu umožňuje snadnou orientaci v omezeních a podmínkách využití, které územní plán stanoví pro jednotlivé lokality. Velkým přínosem je především pro laickou veřejnost, protože každý uživatel aplikace e-ÚP jednoduchým kliknutím na příslušné místo zjistí příslušná opatření, aniž by musel mít hlubší znalosti územního plánování nebo dohledávat příslušné informace v rozsáhlé textové části územního plánu.

str5 obr1, obrázek se otevře v novém okně

str5 obr2, obrázek se otevře v novém okně

Propojení grafické a popisné části je součástí služby e-ÚP EXTRA a jeho rozsah a forma jsou závislé na podobě dostupných zdrojových podkladů a na kvalitě předaných digitálních dat územního plánu

e-ÚP EXTRA
propojení na Nahlížení do KN

Varianta EXTRA může zahrnovat také propojení vyhledaných parcel na údaje z katastru nemovitostí dostupných ve webové aplikaci Nahlížení do KN. Uživatelé se tak mohou dostat jednoduchým způsobem k aktuálním datům KN a využít je pro rozšíření informací územního plánu. Spojení s WMS vrstvou katastrální mapy zajišťuje zprostředkování aktuálních informací o zájmové lokalitě územního plánu jak z geoprostorového tak popisného hlediska.

str6 obr1, obrázek se otevře v novém okně

str6 obr2, obrázek se otevře v novém okně

str6 obr3, obrázek se otevře v novém okně

e-ÚP EXTRA
referenční ukázky

Koncept územního plánu Šumperk

7 výkresů ÚP, 3 referenční vrstvy, 5 překryvných vrstev (zobrazitelné přes jakoukoliv základní vrstvu), propojení grafické a popisné části.

http://apps.hfbiz.cz/apps/sumperk/up2

str7 obr1, obrázek se otevře v novém okně

Koncept územního plánu Olomouc

11 výkresů ÚP, 2 referenční vrstvy, 3 překryvné vrstvy (zobrazitelné přes jakoukoliv základní vrstvu), propojení grafické a popisné části, vyhledávání parcel, propojení na Nahlížení do KN.

http://apps.hfbiz.cz/apps/olomouc/up/up_olomouc_v1.html

str7 obr3, obrázek se otevře v novém okně

str7 obr2, obrázek se otevře v novém okně

Provoz aplikace a cenové podmínky

Aplikace e-ÚP je provozována na serveru HF Biz s.r.o. a její provoz je městům a obcím nabízen formou služby. V praxi to znamená, že obec, která se rozhodne tuto službu využít, předá po podpisu smlouvy zdrojové soubory územního plánu a dále se nemusí o nic starat. Firma HF Biz s.r.o. upraví data a aplikaci podle požadavků obce a zveřejní ji na webu. Obec si může zapracovat přímý odkaz na aplikaci do svých webových stránek. Cena za službu e-ÚP se skládá z jednorázového poplatku za zavedení služby a z pravidelného měsíčního poplatku za provoz a údržbu služby. Cena je závislá na velikosti obce a na požadované funkcionalitě služby.

e-ÚP BASIC

Služba e-ÚP BASIC je základní variantou aplikace e-ÚP, která umožňuje veřejnosti přístup k vybraným datům územního plánu na webu a kontakt s odpovědnými pracovníky odboru územního plánování. Součástí této služby je také zprostředkování přístupu k vybraným veřejným WMS službám v rámci jedné aplikace. Aktuálně jsou pro uživatele e-ÚP zpřístupněny WMS katastrálního úřadu a ortofoto poskytované agenturou Cenia.

Do 10 tis. obyv. Nad 10 tis. obyv.
Zavedení služby 20.000 Kč bez DPH 30.000 Kč bez DPH
Provoz služby 500 Kč bez DPH / 1 měsíc

Ukázková aplikace e-ÚP BASIC: http://apps.hfbiz.cz/apps/mappub/demo1.html

e-ÚP EXTRA

Služba e-ÚP EXTRA je rozšířenou variantou aplikace e-ÚP, která kromě možností e-ÚP BASIC poskytuje veřejnosti interaktivní propojení grafické a textové části územního plánu, zobrazení všech výkresů ÚP, vyhledávání parcel,propojení na aplikaci Nahlížení do KN a další speciální funkce.
Cena služby e-ÚP EXTRA je stanovována individuálně v závislosti na rozsahu požadovaných funkcí.

Vytvořeno 3.9.2010 18:08:51 | přečteno 15465x | petr.horak
 
load