17822316
EN
Přihlášení Cookies

HF-Biz s.r.o.

Zpracování geografických dat

Z našeho e-shopu

Zpracování ÚAP a dat ÚP

Územně analytické podklady se zpracovávají podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. (O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Územně analytické podklady jsou v těchto ustanoveních nově vymezeným druhem územně plánovacích podkladů, které mají zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území a být jedním z podkladů pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území.

Úkolem ÚAP je zjistit a vyhodnotit hodnoty území, limity využití území, záměry na provedení změn v území a problémy, které mají být řešeny v ÚPD a na jejich základě vypracovat rozbor udržitelného rozvoje území.

Územně analytické podklady se skládají podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. ze dvou částí - ze sběru údajů o území (podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území) a z jejich analýzy a vyhodnocení (rozbor udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci).

Sběr údajů o území je zde zastoupen datovou částí ÚAP a grafickou částí s výkresy hodnot, limitů a záměrů. Analýzu a vyhodnocení dat (rozbor udržitelného rozvoje území) zde představuje výkres problémů a textová SWOT analýza.

Reference:

Vytvořeno 8.9.2010 15:19:41 | přečteno 7040x | petr.horak
 
load